PODPORA OSOB S PORUCHOU OSOBNOSTI FORMOU ROZVOJE SVÉPOMOCNÝCH AKTIVIT A ZAPOJENÍM PEER KONZULTANTŮ

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011258

Investiční priorita:                03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

03.2.63.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému v sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování

Doba realizace projektu:    1. 9. 2019 – 28. 2. 2022

Cíl projektu:

Program je zaměřen na rozvoj svépomocných aktivit pro osoby s poruchami osobnosti, s přispěním aktivního zapojení peer konzultantů. Hlavním cílem je posílení kompetencí a zplnomocnění osob s poruchou osobnosti, sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených tak, aby se mohly důstojně začlenit do společnosti a na trh práce a dlouhodobě se tam udržet.

Projekt přispívá k národní reformě psychiatrické péče. Speciálně je program zaměřen na aktivizaci klientů a posílení jejich dovedností a schopností, a to formou dlouhodobých svépomocných činností podpůrného, nácvikového a volnočasového charakteru.

Program také podporuje a rozvíjí kompetence osob této cílové skupiny na pozici peer konzultantů. Ti samostatně organizují individuální a skupinové aktivity, dále se zapojují do metodologické formy programu.

Celý program je zajištěn odborným realizačním týmem pracovníků, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s cílovou skupinou.

Klíčové aktivity:

  1. Podpůrné skupiny
  2. Nácvik sociálních dovedností a sociálních vztahů
  3. Aktivní trávení volného času

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

 

KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.