Občanské sdružení Kaleidoskop naplno rozběhlo provoz nové služby, kterou realizuje v prostředí již fungující Terapeutické komunity Kaleidoskop v Solenicích.

V rámci projektu „Poskytnutí stabilního komunitního zázemí a Dialekticko-Behaviorální Terapie v péči o psychiatricky nemocné s poruchou osobnosti“ s reg. č. CZ.11/MGS/033 poskytuje O.s. Kaleidoskop novou službu – Krátkodobou DBT komunitu.
Jedná se o krátkodobý pobytový program v délce 1-3 měsíce zaměřený na základní stabilizaci klienta s poruchou osobnosti po odchodu z léčebny (případně sloužící jako alternativa léčebny) a na vytvoření plánu co nejvhodnější a nejefektivnější následné péče. Léčebný přístup i obsahová náplň jednotlivých aktivit Krátkodobé DBT komunity jsou postaveny na Dialekticko-behaviorální terapii (DBT).

logonorblog

„Podpořeno grantem z Norska/Supported by grant from Norway“

CELÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva Občanského sdružení Kaleidoskop ze dne 27. července 2015
SOLENICE – Občanské sdružení Kaleidoskop naplno rozběhlo provoz nového projektu, který realizuje v prostředí již fungující Terapeutické komunity Kaleidoskop.
Projekt s názvem „Poskytnutí stabilního komunitního zázemí a Dialekticko-Behaviorální Terapie v péči o psychiatricky nemocné s poruchou osobnosti“ s reg. č. CZ.11/MGS/033, podpořený Norskými fondy, si klade za cíl vytvořit pro cílovou skupinu lidí s poruchou osobnosti potřebný a dosud chybějící program prevence a podpory, který stojí na principech komunitního způsobu léčby a využívá metod dialekticko-behaviorální terapie, a zároveň vytvořit stabilní komunitní zázemí pro poskytování této podpory a pomoci.

Cíle projektu je dosaženo vytvořením Krátkodobé DBT komunity a zároveň provedením potřebné rekonstrukce a dovybavením zázemí TK Kaleidoskop.

Občanské sdružení Kaleidoskop bylo založeno v roce 2005. Rok poté otevřelo první komunitu v ČR pro lidi s poruchou osobnosti, kterou provozuje dodnes. Inspirací pro založení TK Kaleidoskop se stala britská terapeutická komunita v nemocnici Henderson Hospital nedaleko Londýna. Tuto komunitu založil v padesátých letech 20. století britský psychiatr Maxwell Jones pro veterány z druhé světové války s posttraumaty. Časem vyšlo najevo, že komunita, jinými slovy ozdravné společenství, je účinná i pro lidi s poruchou osobnosti a funguje sama o sobě léčivě. Terapeutická komunita je zaměřena na dlouhodobou terapii, která se ukázala v zahraničí jako jedna z mála funkčních pro tuto oblast problematiky.

Společně s komunitou byla založena i Ambulance Kaleidoskop, neboli poradenská sociální služba pro lidi s poruchou osobnosti a jejich rodinné blízké. Poskytuje osobní, telefonní i písemné konzultace (e-mailem) o problematice spojené s touto diagnózou.

Nový program „Krátkodobá DBT komunita“ byl iniciován nedostatkem služeb pro lidi s poruchou osobnosti v ČR. „Lidé s touto diagnózou bývají z léčeben odkazováni do Terapeutické komunity Kaleidoskop. Často však roční služba zaměřená na celkovou sociální rehabilitaci není přesně to, co potřebují. Vytvořili jsme proto krátkodobý program v délce 1-3 měsíce zaměřený na základní stabilizaci po odchodu z léčebny (případně sloužící jako alternativa léčebny) a na vytvoření plánu následné péče,“ vysvětluje Renáta Tumlířová, BA, ředitelka O.s. Kaleidoskop. Léčebný přístup i obsahová náplň jednotlivých aktivit Krátkodobé DBT komunity jsou postaveny na Dialekticko-behaviorální terapii (DBT).

DBT představuje specifickou kognitivní terapii vyvinutou zejména pro léčbu lidí s poruchou osobnosti. Efektivita léčby byla u této metody jasně prokázána, proto se ve světě zavádí do většiny programů zaměřených na lidi s poruchou osobnosti. V Čechách zatím tuto metodu komplexně nikdo neposkytuje.

DBT metoda se zaměřuje na nácvik dovedností v oblastech, které jsou pro lidi s poruchou osobnosti problematické: regulace emocí, zvládání zátěže, interpersonální efektivita a všímavost (z angl. mindfulness – schopnost pozorovat, být v přítomném okamžiku, schopnost přijetí vlastních myšlenek, pocitů a stavů). Terapie probíhá formou strukturovaných individuálních a skupinových setkání, jež jsou zaměřeny na postupný nácvik dovedností a jejich používání v běžném životě.

Hlavním cílem projektu je nabídnout kvalitnější a účinnější preventivní pomoc a podporu lidem s poruchou osobnosti a připravit je pro kvalitní život ve společnosti. Spolu s vytvořením Krátkodobé DBT komunity je tento cíl realizován také zlepšením obytných podmínek komunitní péče. Tato druhá projektová aktivita zahrnuje rekonstrukci kotelny, dvou koupelen a dovybavení TK Kaleidoskop vzhledem k rozšíření kapacity cílové skupiny, která vznikla zavedením nového programu. Projekt je realizován v období od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016 z grantu v Programu CZ 11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014 v rámci programové oblasti č. 27, Aktivita I – „Psychiatrická péče“.