DIALEKTICKO-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE V PÉČI O PSYCHIATRICKY NEMOCNÉ S PORUCHOU OSOBNOSTI

registrační číslo: CZ.11/MGS/032
realizační období: 1. 4. 2015 – 30. 4. 2016

V rámci projektu „Dialekticko-Behaiviorální Terapie v péči o psychiatricky nemocné s poruchou osobnosti s reg. č. CZ.11/MGS/032“ se realizují tři programy:

  1. DBT sociální rehabilitace

Aktivita je zaměřená na přímou práci s klienty, kteří potřebují podporu v začlenění se do běžného života. Podpora klientů vede k jejich stabilizaci a rozvoji integračních dovedností a schopností. Psychosociální podpora je nezbytná pro jejich plnohodnotné zařazení do běžné společnosti a na trh práce.
Aktivita se skládá z několika dílčích činností: individuální terapie, skupinový nácvik sociálních a pracovních dovedností, skills skupiny (DBT), tematické skupiny, volnočasové aktivity a telefonická intervence.

  1. DBT prevence psychiatrických onemocnění u ex-klientů terapeutické komunity Kaleidoskop

Aktivita je zaměřena na preventivní péči o klienty terapeutické komunity Kaleidoskop v období, kdy již mají vlastní bydlení a zaměstnání. Toto období se ukazuje jako velmi náročné, nejisté, ve kterém klienti potřebují zvýšenou podporu a motivaci, neboť je to období zvýšeného rizika relapsu. Snaha odborných pracovníků je připravit podmínky pro plynulý přechod klientů z podporovaného života do života nezávislého a samostatného.
Sociální intervence je zaměřena na stabilizaci, motivaci a aktivizaci klienta a na sociálně-právní otázky a řešení.
Program je složen z individuální terapie, skupinových nácviků, výukových  DBT skupin a telefonické intervence a 1x za měsíc společné sobotní výlety.

  1. DBT skupiny pro rodiče a příbuzné

Cílem aktivity je poskytnout podporu rodičům, blízkým a přátelům k získání znalostí a dovedností nezbytných pro komunikaci s osobami s duševním onemocněním – poruchou osobnosti.
Blízcí se seznámí s problematikou PO, nácvik komunikace, zvládání krizí blízkého, seznámení se s dodržováním hranic u lidí s PO.
Setkání probíhá s frekvencí 1x za 14 dní.

Dialekticko-Behaiviorální Terapie (DBT) představuje specifickou kognitivní terapii vyvinutou zejména pro léčbu lidí s poruchou osobnosti. V Čechách zatím tuto metodu komplexně nikdo neposkytuje.

DBT metoda se zaměřuje na klíčové problematické oblasti – zvládání zátěže, regulace emocí, „interpersonální efektivitu“ a „mindfulness dovedností“ (schopnost vědomí a přijetí vlastních myšlenek, pocitů a stavů). Terapie je realizována formou strukturovaných individuálních a skupinových setkání, jež jsou zaměřeny na postupný nácvik dovedností a jejich používání v běžném životě. Klientům pomáhá identifikovat a řešit problémy při změně jejich chování, využívá léčebné postupy k osvojení si nových dovedností, použitelných mimo léčebné prostředí.

Kontakt:
email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz
telefonní kontakt: 774 437 977

norsko mz

Podpořeno grantem z Norska.

KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.