DBT CENTRUM JE SLUŽBA NÁSLEDNÉ PÉČE,
KTERÁ NABÍZÍ DENNÍ A VEČERNÍ PROGRAMY
LIDEM S PORUCHOU OSOBNOSTI A RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM LIDÍ S PO.
DBT Centrum nabízí tyto programy
ZDE

DENNÍ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ

 • 2x týdně komunita, podpůrná skupina, DBT skupina, pracovní blok, akce, aj.
 • Individuální konzultace 
 • Telefonické koučování

VEČERNÍ DBT SKUPINY PRO DOSPĚLÉ

 • Skupina DBT 1x týdně
 • Individuální konzultace
 • Telefonické koučování

DBT PROGRAM PRO MLADISTVÉ OD 14 LET (se zapojením rodičů)

 • Skupina DBT 1x týdně
 • Individuální konzultace
 • Telefonické koučování
 • Rodinné konzultace

DBT V PRAXI

Podpůrná skupina pro mladistvé od 14 let, kteří absolvovali min 1 běh DBT dovedností.

 

TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP

dbt_foto2

Programové aktivity vychází z teoretického rámce Dialekticko-behaviorální terapie (DBT), která představuje rozšířenou formu kognitivně-behaviorální terapie obohacenou o jiné přístupy a vyvinutou zejména pro léčbu lidí s poruchou osobnosti.

DBT metoda se zaměřuje na nácvik dovedností v oblastech, které jsou pro lidi s poruchou osobnosti problema­tické:

 • všímavost, koncentrace a schopnost být “tady a teď”

 • efektivita v mezilidských vztazích

 • regulování vlastních emocí

 • stresová tolerance a zvládání krizových situací


FORMA TERAPIE

Terapie je realizována formou strukturovaných individuálních i skupinových setkání, jež jsou zaměřena na postupný nácvik dovedností a jejich používání v běžném životě. Program probíhá ambulantně v denních a večerních hodinách, v pravidelných časech a blocích.


KOMU JSOU SLUŽBY DBT CENTRA URČENY?

DBT Centrum je určeno lidem starším 18 let, kteří se potýkají s poruchou osobnosti, tj. trpí dlouhodobými emocionálními a vztahovými problémy a následným chováním, které jim znemožňuje fungování v každodenním životě.

DBT Centrum poskytuje následnou péči jednak klientům, kteří prošli Terapeutickou komunitou Kaleidoskop a po roce pobytové léčby se vrací do prostředí běžné společnosti, jednak lidem s poruchou osobnosti, jejichž stav jim umožnuje samostatně fungovat (v chráněném či běžném prostředí) a potřebují pouze ambulantní formu podpory, kterou DBT Centrum nabízí prostřednictvím svých programů.

V době, kdy DBT Centrum zahájilo svou činnost, nabízelo také večerní program pro rodiče a blízké lidí s poruchou osobnosti. Aktuálně vzhledem k nedostatku finančních prostředků tuto službu DBT Centrum neposkytuje.

DO PROGRAMU DBT CENTRA MOHOU BÝT PŘIJATI ZÁJEMCI, KTEŘÍ:
 • dosáhli věku 18 let

 • mají diagnostikovanou poruchu osobnosti nebo vykazují výrazné znaky v chování jako lidi, kteří poruchu osobnosti diagnostikovanou mají

 • jsou způsobilí k právním úkonům (jsou svéprávní)

 • jsou soběstační (při běžných činnostech nepotřebují osobní asistenci) a zdravotní stav jim umožnuje plně se účastnit všech aktivit terapeutického programu po celou dobu jeho trvání (během účasti v programu neprobíhá souběžně jiná závažná léčba či těhotenství)

 • používají český jazyk aktivně (základem služeb je terapie rozhovorem)

 • mají mentální schopnosti na takové úrovni, aby zvládli terapeutický program

KRITÉRIA, PRO KTERÁ NEMOHOU BÝT ZÁJEMCI PŘIJATI DO PROGRAMU DBT CENTRA:
 • problémy člověka vznikají na základě organických změn v oblasti centrálního nervového systému

 • u zájemce je s poruchou osobnosti zároveň diagnostikována schizofrenie

 • zájemce je výrazně nebezpečný sobě nebo okolí a vyžaduje zajištění bezpečí

 • blízký (profesní či osobní) nebo rodinný vztah s některým z pracovníků

 • aktuálně je naplněna kapacita služby

CO DĚLAT, KDYŽ UVAŽUJETE O ZAPOJENÍ SE DO PROGRAMU?

Pokud máte zájem využít služby DBT Centra, nebo uvažujete o tom, zda by byl pro Vás nabízený program vhodný, kontaktujte nás na tel. čísle 774 437 977, nebo elektronicky na adresu dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz. Po domluvě následuje osobní konzultace s pracovníkem DBT Centra, při které se dozvíte veškeré informace.

JAKÁ JE VAŠE FINANČNÍ SPOLUÚČAST NA LÉČBĚ?

Základní služby DBT Centra jsou poskytovány bezplatně.   


TÝM PRACOVNÍKŮ V DBT CENTRU

Jan Taubner
*1977

Vzdělání v oboru: Mgr. sociální práce (psychoterapie a komunikace),  Bc. jednooborové psychologie
Psychoterapeutický výcvik: Ukončený daseinsanalytický výcvik; 200 hodin individuální výcvikové analýzy v rámci jungiánského výcviku pro ČSAP a routerského programu IAAP; absolvent výcvikové terapeutické skupiny v rámci jungiánského výcviku pro ČSAP; účastník výcvikové skupiny zaměřené na hlubinně-analytický výklad snů
Další vzdělání v oboru: Ukončen  zahraniční výcvik (Leeds, Velká Británie) v Dialekticko-behaviorální terapii (DBT)
TK Kaleidoskop: 2008 – 2015
DBT Centrum: 2015 – současnost

Jindra Frýbová Kmoníčková
*1982

Vzdělání v oboru:Magisterské studium psychologie a tělesné výchovy a sportu na UK v Praze     
Psychoterapeutický výcvik: Ukončený 5 letý psychoterapeutický výcvik akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví, Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA).
Další vzdělání v oboru: Traumaterapie, 120 hodin (SLEA),  Školení v KBT obezity (STOB), každoročně se účastním odborných psychoterapeutických konferencí a seminářů.
Praxe v oboru: Soukromá psychoterapeutická praxe (od r. 2014), Lektor kurzů zdravého hubnutí STOB (od r. 2014)
TK Kaleidoskop:   2008- 2011       
DBT Centrum:  2015-2017 a 2020- současnost

Kateřina Cabalková
*1994

Vzdělání v oboru: Mgr. obor Sociální politika a sociální práci, započaté doktorské studium v oboru Sociální politika a sociální práci
Psychoterapeutický výcvik
Výcvik v Transformační systemické terapii Virginie Satirové (akreditovaný ČPS a ČSAP v rozsahu 740 hodin); Výcvik v motivačních rozhovorech; Základní krizová intervence REMEDIUM Praha o.p.s.
Praxe v oboru:
Přes 2000 hodin individuální terapie a 1000 hodin skupinové terapie. Dále pracuje jako psychoterapeut, lektor a koordinátor terapeutického centra Moderní mysl a Institutu moderní láska. 
TK Kaleidoskop: týdenní stáž
DBT Centrum: od září 2020 – současnost

Klára Myšáková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      *1986

Vzdělání v oboru:  Sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci. Působila v adiktologických službách a  sociálních službách zaměřujících se na práci s rodinou a dětmi.Další vzdělání v oboru:  Je  frekventantkou kognitivně behaviorálního psychoterapeutického výcviku v Mezinárodním institutu Odyssea KBT. Absolvovala základní výcvik v krizové intervenci.
Praxe v oboru: DBT Centrum: 2023- současnost

Sára Onderková
*1999

Vzdělání v oboru: jednooborová psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
Další vzdělání v oboru: ukončený daseinsanalytický sebezkušenostnía  seberozvojový program (250 hodin)
Praxe v oboru: Adiktologická a AT ambulance DROP IN, Terapeutická komunita ADVAITA, dobrovolník v preventivním programu Pět P Hestia, výzkumné působení v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ)
DBT centrum: 2023 – současnost

Jan Bína
*1996

Vzdělání v oboru: Magisterské studium psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci
Psychoterapeutický výcvik: Od roku 2021 frekventantem terapeutického výcviku v kognitivně behaviorální terapii (IKBT).
Další vzdělání v oboru: Kompletní kurz krizové intervence.
Praxe v oboru: DBT centrum: 2023 – současnost

Kateřina Pavloková 
*1978

Vzdělání v oboru: Magisterské studium v oboru Sociální pedagogika a pedagogické poradenství                                                                                                                                                                              Psychoterapeutický výcvik:  od roku 2017 interní vzdělávání v DBT, v roce 2022 řada kurzů DBT v Nritish Isles, v roce 2023 – 2024 DBT supervize v British Isles                                                            Další vzdělání v oboru: kurzy pro sociální pracovníky zejména v Diakonické akademii                                                                                                                                                                                            Praxe v oboru: Ambulance Kaleidoskop: 2017 – současnost                                                                                                                                                                                                                                        Terapeutická komunita: 2018 – 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    Skupina pro blízké: 2017 – současnost                                                                                                                                                                                                                                                                              DBT Centrum: 2022- současnost                                                                                                                                                                                                                                                                                              2017 ukončeno Your Chance,o.p.s. – externí spolupráce, lektorka v kurzech pro mládež z dětských domovů                                                                                                                                                        2013 – 2023 OZP Akademie z.ú. – lektor v seberozvojových kurzech, v kurzu Lektor dalšího vzdělávání, Psychiatrické minimum, kurzy na klíč zejména zaměřené na komunikaci s hendikepovanými                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2010 – 2013  Persona Grata, v.o.s. – lektor v kurzu Sociální  pracovník a Pracovník v sociálních službách – externí spolupráce                                                                                                                          2009 HMCGroup – lektor komunikačních dovedností ve zdravotnictví – externí spolupráce, ukončeno                                                                                                                                                            2004-2009 Azylový dům Přemysla Pittra pro děti (Dům tří přání, o.s.) – sociální pracovnice                                                                                                                                                                                      2002-2004  Fokus Praha,o.s. – socioterapeutka, sociální pracovnice

Adela Abelovská                                                                                                                                                                                                                                                                                                                *2000                           

Vzdělání v oboru: Bakalářské studium psychologie – University of Amsterdam, Nizozemsko 2023-současnost
Magisterské studium psychologie University of New York Prague                                                                                                                                                                                                                                    Psychoterapeutický výcvik : zatím absolvovala pouze výcvik v krizové intervenci                                                                                                                                                                                                        Další vzdělávání v oboru: 2022-2023 Modrá linka, z.s.
Výcvik komplexní krizové intervence; internetové krizové poradenství                                                                                                                                                                                                                    Praxe v odboru:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Lektorka podpůrných skupin pro děti, pobytových táborů a primárních prevencí v mateřských školách v organizaci Proxima Sociale                                                                                Spoluzakladatelka občanského sdružení Belasý Kolibrík o.z v Bratislavě. Projekt je zaměřený na rozvoj dětí ze znevýhodněného prostředí:                                                                                                   2018-2023 Letní denní zážitkové tábory pro děti s mentálním a fyzickým postižením                                                                                                                                                                              Dobrovolnice v organizaci Věřím ti zaměřené na pomoc obětem domácího a sexuálního násilí v rámci internetového a telefonického krizového poradenství                                                                   DBT Centrum: 2023- současnost

Nela Novotná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      *2001

Vzdělání v oboru: Bakalářské studium psychologie                                                                                                                                                                                                                                                              Další vzdělání v oboru: Remedium (2023) – kurz Problematika smrti a provázení, aktuálně jsem ve výcviku Základní krizové intervence v Remediu (2023-nyní) (nevím, zda uvádět kurz, který není zcela ukončený)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Praxe v oboru:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          stáže/praxe v rámci studia: Pedagogicko-psychologická poradna v Liberci, Dětská psychiatrická nemocnice Liberec, Advaita Liberec – doléčovací program pro závislé, Psychiatrická nemocnice v Liberci – dospělá psychiatrie, Ústřední vojenská nemocnice – lékařsko-psychologické oddělení, Všeobecná fakultní nemocnice – oddělení neuropsychologie                                                                Sebezkuš­enost v rámci studia VŠ – 250 hodin

Marta Ondrejková                                                                                                                                                                                                                                                                                                               *1993

Vzdělání v oboru: Bc. Jedno oborová psychologie, UK v Praze, Mgr. Jedno oborová psychologie, University of New York in Prague (aktuálně studentem 1. ročníku).                                                    Další vzdělání v oboru: Zahraniční školení v Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Friends Resilience Program zaměřený na budování psychické odolnosti; a American Red Cross Lifeguarding a Emergency First Response výcvik na poskytování prvé pomoci ve školském prostředí. Interní vzdělávání v DBT                                                                                                                        Praxe v oboru:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Organizátorka a spoluautorka workshopů na téma psychické odolnosti a psychoedukacie v oblasti mentálního zdraví pro děti, dospívající a dospělé: 2021 – 2023                                            Učitelka na střední škole: 2021 – 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                DBT centrum: listopad 2023 – současnost

Ema Nováková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         *2001

Vzdělání v oboru: dokončené bakalářské studium, v současnosti pokračuje ve studiu magisterském. Vše na PVŠPS.                                                                                                                                      Další vzdělání: V rámci bakalářského studia absolvovala sebezkušenostní výcvik, s náplní 225 hodin. Zároveň je studentkou druhé VŠ a to ETF sociální a pastorační práce, v současnosti ve 3. ročníku bakalářského studia. V dubnu nastoupí do Komplexního kurzu krizové intervence.                                                                                                                                                                              Praxe v oboru:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            zkušenosti s diagnostikou dětí a dospělých v rámci atestace, stáže v rámci studia                                                                                                                                                                                                      DBT Centrum 2023 – současnost

Jitka Prokopová, DiS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                *1991

Vzdělání v PVŠPS oboru: Magisterské studium jednooborové psychologie, studium diplomovaný specialista zubní technik                                                                                                                        Psychoterapeutický výcvik:  2013-2019 psychodynamický směr sebezkušennostní část, v současnosti dokončuje teoretickou část a supervize                                                                                              Praxe v oboru:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DBT Centrum 2023 – současnost

Barbora Prokešová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  *2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Vzdělání v oboru: Bakalářské studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě UK, započaté navazující magisterské studium                                                                                                    Další vzdělání v oboru: absolvent Kompletního kurzu krizové intervence u Velký vůz Sever, poradenské a vzdělávací centrum, z. ú.                                                                                                        Praxe v oboru: DBT Centrum: 2023- současnost

                                                                                                                                                                                        


KONTAKT

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00  Praha 4 – Nusle

Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz
Tel.: 774 437 977

KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru