TERAPEUTICKÁ KOMUNITA KALEIDOSKOP JE PRVNÍ A JEDINOU
TERAPEUTICKOU KOMUNITOU V ČR PRO LIDI S PORUCHOU OSOBNOSTI.

Funguje již od roku 2006 a mladým dospělým lidem, kteří trpí některou z poruch osobnosti, nabízí intenzivní pobytový program. Komunita sídlí v třípodlažní budově v obci Solenice, obklopena krásnou přírodou u Orlické přehrady. Kapacita služby je 22 klientů ve třech terapeutických skupinách.


LÉČEBNÉ METODY

tk_foto2

 • hlavní léčebnou metodou je samotná komunita lidí (z lat. communitas – společenství), kteří sdílí podobné problémy, navzájem si pomáhají a učí se své potíže společně překonávat

 • dialekticko-behaviorální terapie (DBT) jakožto teoretický rámec celého programu i náplň konkrétních aktivit. DBT metoda se zaměřuje na nácvik dovedností v oblastech, které jsou pro lidi s poruchou osobnosti problema­tické (komunikace, efektivní řešení konfliktů, budování zdravých vztahů, umět jednat pod stresem, umět se zastavit, uvědomit si aktuální potřeby, pohnutky a vědomě s nimi zacházet, umět nejednat zkratkovitě – pod vlivem emocí, prevence relapsu, atd.)

Prvořadým cílem pobytu v terapeutické komunitě je osobní růst a změna každodenního fungování za pomoci komunity zapojených lidí, kteří společně pracují, aby pomohli sobě i druhým. Komunita nevyužívá klasický medicínský model vztahu lékař – pacient, ale je založena na principech společenství, které přirozeně podporuje nové vzorce chování a sekundární emocionální vývoj. V terapeutické komunitě jsou každodenní události, interakce a zkušenosti využívány k reflexi a procesu učení, těžiště spočívá i v tlaku a podpoře od vrstevníků, kteří se vzájemně konfrontují s realitou, reflektují a posilují vývoj a tím sami vytvářejí silný a účinný terapeutický nástroj a posilují žádoucí změnu. Klienti zde nejsou pasivními příjemci psychiatrické péče, ale nesou odpovědnost za každodenní chod komunity, výrazně se zapojují do rozhodovacích procesů a řešení praktických záležitostí týkajících se jejich každodenního života v programu.


NAŠE MOTTO:

“Jsem tady, protože sám před sebou neuniknu.
Dokud se nesetkám se sebou samým v očích a srdcích mých bližních, jsem na útěku.
Dokud nedovolím, aby měli účast na mém nejniternějším dění a poznali má tajemství, nenajdu bezpečí.
Dokud se bojím, že mě prohlédnou, nemohu poznat sebe ani druhé, zůstanu sám.
Kde jinde mohu najít zrcadlo, když ne ve svém bližním?
Tady v komunitě se mohu spatřit takový, jaký jsem,
ne jako obr z mých snů nebo trpaslík z mých obav,
ale jako člověk, který jako část celku nalezne svůj smysl a přispěje k jeho dobru.
V takové půdě mohu zakořenit a růst, už ne sám, jako ve smrti, ale jako živý, člověk mezi lidmi.”

Richard Beauvais, 1964.


POSLÁNÍ A CÍLE SLUŽBY

Posláním služby je podpora lidí s poruchou osobnosti v plnohodnotném začlenění do společnosti a zlepšení kvality jejich života. Usilujeme o to, aby si klienti po ročním pobytu v komunitě vyhledali práci nebo dokončili vzdělání, našli chráněné či samostatné bydlení, navazovali a udržovali uspokojivé vztahy a věnovali se volnočasovým aktivitám.

tk_foto4

Cíle služby vycházejí z výše uvedeného poslání:

 • Podpořit běžný způsob života u lidí s poruchou osobnosti.

 • Vytvářet příležitosti k uplatňování vlastní vůle, svobodného rozhodování a uvědomování si následků svých rozhodnutí.

 • Rozvíjet osobnost a vlastní potenciál.

 • Aktivizovat.

 • Podporovat porozumění sobě a své historii.

 • Podporovat stávající vztahy a rozvoj přirozené vztahové sítě.

 • Posilovat chování, které je společností přijímáno.

 • Působit preventivně proti nadužívání psychiatrické péče.

 • Posílit znalost práv a povinností ve společnosti.


KOMUNITNÍ PROGRAM

Pobyt v komunitě znamená intenzivní rok plný každodenního kontaktu a spolužití s jinými lidmi, kde se klienti učí soužití, navazovat a udržovat vztahy a také řešit konflikty. Nabízí prostor vyzkoušet si nové způsoby chování, komunikace a řešení problémů. Absolvování programu vyžaduje motivaci a chuť pracovat na změně a vysokou aktivitu po celou dobu pobytu.Program je cíleně utvářen tak, aby napodoboval „reálný život venku“, a to včetně pravidel a hranic, které kopírují normy širší společnosti.

Klienti během pobytu zastávají nejrůznější funkce, z nichž každá je učí jiným dovednostem potřebným v běžném životě. Učí se tak například zavádět nové členy do komunity, organizovat a vést volnočasové aktivity, rozdělovat a plánovat práci, vést komunitní setkání a samozřejmě i vykonávat běžné činnosti jako jsou vaření, praní, úklid, nákupy, péče o dům a zahradu, atp. Důraz klademe na to, aby se klienti učili projevovat svůj vlastní názor a nést zodpovědnost a následky svých vlastních rozhodnutí a chování.

Celodenní program obsahuje úzce provázané aktivity, působí a rozvíjí různé oblasti osobního fungování – psychickou (zejména schopnost zvládat své pocity a krize), sociální (schopnost vyjít a spolupracovat s druhými lidmi) a pracovní (schopnost soustavně a samostatně vykonávat pracovní činnost).


Do programu jsou tak zapojeny zejména následující aktivity:

 • Komunita – každodenní setkání všech klientů a pracovníků programu

 • Individuální terapie – spolupráce s individuálním garantem zaměřená na zvyšování náhledu, řešení potíží, stanovování individuálních cílů a hledání cest k jejich naplnění atd.

 • Skupinová terapie – řešení osobních obtíží ve skupině lidí, kteří sdílejí podobný problém; prostor pro hlubší reflexi a rozbor situací, prostor pro společného sdílení pocitů či osobních témat

 • DBT výuka dovedností – interaktivní výukové hodiny (výklad + přehrávání rolí + diskuse) zaměřené na nácvik dovedností v oblastech, které jsou pro lidi s poruchou osobnosti problematické: regulace emocí, zvládání zátěže, interpersonální efektivita a všímavost

 • DBT vyhodnocování úkolů – reflexe domácích úkolů, diskuse

 • DBT workshopy a individuální koučink – individuální/skupinové aktivity, které podporují osvojení si, posílení a generalizaci dovedností pomocí DBT technik

 • Tematické skupiny – edukace na témata spojená s poruchou osobnosti, prevence relapsu, plánování, vztahová témata, atd.

 • Kreativní terapie a arteterapie – využívají výtvarného projevu, pohybu, hry a jiných prostředků k sebevyjádření a práci s emocemi

 • Relaxace – jóga, autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace, atd.

 • Sport – pravidelné sportovní aktivity

 • Pracovní terapie – pracovní činnosti spojené s provozem komunity: úklid, nákup, vaření, praní, péče o dům a zahradu

 • Výlety – sport v tělocvičně, plavání, výstavy, kino, divadlo, turistika, hry v přírodě, atd.

 • Výjezdové akce – několikadenní výlety (týdenní pobyty na horách, vodácký výlet, turistický či cyklistický výlet, výjezdové akce s ostatními terapeutickými komunitami – Olympiáda, Kulturfest)


Pobyt v komunitě je členěn na stabilizační fázi a sociálně terapeutickou fázi. Stabilizační fázi tvoří Krátkodobá DBT komunita s oddělenou skupinou pro max. 8 klientů. Tato skupina má samostatný program, který je více podpůrný a je zaměřen na základní stabilizaci klientů. Léčebný přístup i obsahová náplň aktivit vychází z technik Dialekticko-behaviorální terapie. Krátkodobá DBT komunita je nabízena na období 1 až 3 měsíců v závislosti na individuálních potřebách klientů a jejich připravenosti pro začlenění do navazujícího ročního programu.

Následující sociálně-terapeutická fáze léčby probíhá v délce 12 až max. 17 měsíců a je rozdělena na menší několikaměsíční úseky, kde každý úsek má své specifické důrazy a léčebné zaměření dle vývoje a potřeb klienta. Pohyblivost délky programu závisí na individuálních potřebách klienta. V posledním období může klient využít postupného začleňovaní do běžné společnosti (částečné bydlení v komunitě, částečný pracovní úvazek mimo komunitu, atp.). Klient má ovšem také možnost zažádat o zkrácení programu, pokud to odpovídá jeho potřebám. Obvyklá délka pobytu klienta s efektivními účinky léčby odpovídá 13 měsícům. Maximální délka celého pobytu (tj. stabilizační i sociálně-terapeutické části dohromady) činí maximálně 18 měsíců.

PRAVIDLA V KOMUNITĚ

Bezpečné prostředí – žádné násilí (ani psychické) směrem k sobě, druhým nebo vybavení, žádné krádeže.

Čistá hlava – žádné drogy, alkohol, nepředepsané léky.

Společné soužití – respekt k soukromí, klid, pořádek, kouření pouze ve vyhrazených prostorech.

Aktivita a spolupráce – účast na programu, odpovědný přístup, aktivní přístup ke změně.


KOMU JE KOMUNITA URČENA?

Terapeutická komunita Kaleidoskop je určena lidem starším 18 let, kteří se potýkají s poruchou osobnosti – tedy trpí dlouhodobými emocionálními a vztahovými problémy a následným chováním, které jim znemožňuje fungování v každodenním životě.

Podmínkou pro přijetí do komunity je dobrovolný vstup a souhlas s podmínkami spolupráce. Očekáváme, že ti, kteří se hlásí do programu, se chtějí naučit nové způsoby zvládání svých potíží.

DO KOMUNITY MOHOU BÝT PŘIJATI ZÁJEMCI, KTEŘÍ:
 • dosáhli věku 18ti let

 • mají diagnostikovanou poruchu osobnosti nebo vykazují výrazné znaky v chování jako lidi, kteří poruchu osobnosti diagnostikovanou mají

 • jsou způsobilí k právním úkonům (jsou svéprávní)

 • jsou soběstační (při běžných činnostech nepotřebují osobní asistenci) a zdravotní stav jim umožňuje plně se účastnit všech aktivit terapeutického programu po celou dobu délky pobytu (během pobytu neprobíhá souběžně jiná závažná léčba či těhotenství)

 • používají český jazyk aktivně (základem služeb je terapie rozhovorem)

 • mají mentální schopnosti na takové úrovni, aby zvládli terapeutický program (klient nemá mentální poruchu)

 • mají sociální a zdravotní situaci vyřešenou alespoň do takové míry, že jim nebude pravidelně a dlouhodobě bránit v účasti na každodenním programu

 • hledají terapeutický program, nikoli ubytování či dlouhodobou pečovatelskou pomoc

KRITÉRIA, PRO KTERÁ NEMOHOU BÝT KLIENTI PŘIJATI DO TERAPEUTICKÉ KOMUNITY KALEIDOSKOP:
 • problémy člověka vznikají na základě organických změn v oblasti centrálního nervového systému

 • u klienta je s poruchou osobnosti zároveň diagnostikována schizofrenie

 • klient byl v minulosti odsouzen za závažný násilný trestný čin

 • jsou aktuálně závislí na drogách, alkoholu, herních automatech nebo mají akutní formu poruchy příjmu potravy

 • uživatel je výrazně nebezpečný sobě nebo okolí a vyžaduje zajištění bezpečí

 • blízký (profesní či osobní) nebo rodinný vztah s některým z pracovníků v TK

 • nemají sociální a zdravotní situaci vyřešenou alespoň do takové míry, aby jim pravidelně a dlouhodobě nebránila v účasti na každodenním programu

 • hledají ubytování či dlouhodobou pečovatelskou pomoc, nikoli terapeutický program

 • osoba aktuálně podstupuje kroky k přeměně pohlaví (do komunity je možno nastoupit před zahájením hormonální léčby nebo až po ukončení procesu přeměny)

CO DĚLAT, KDYŽ UVAŽUJETE O LÉČBĚ U NÁS?

Pokud uvažujete o léčbě v naší komunitě, kontaktujte nás na tel. čísle 774 437 977, nebo elektronicky na adrese ambulance@kaleidoskop-os.cz. Po domluvě následuje osobní konzultace s pracovníkem komunity, při které je klient seznámen s nabídkou služeb a jejími podmínkami.

Pokud se klient rozhodne nastoupit do Terapeutické komunity, musí obvykle absolvovat 3 vstupní rozhovory s pracovníkem komunity. Na těch klient spolu s pracovníkem mapují klientovy potřeby, očekávání, potíže a jejich minulá řešení, ale i možná rizika. Také spolu formulují cíle, na kterých by chtěl klient pracovat. Během těchto schůzek se klient dozví základní informace o Terapeutické komunitě. Tyto rozhovory považujeme za nezbytně nutnou přípravu na dlouhodobý pobyt v komunitě.

 
JAKÁ JE VAŠE FINANČNÍ SPOLUÚČAST NA LÉČBĚ?

Finanční spoluúčast klienta na léčbě v naší komunitě s platností od 1. srpna 2022 činí celkem 8 250 Kč měsíčně, od 1. července 2023 bude platba ve výši 8 700 Kč měsíčně (částka zahrnuje ubytování a celodenní stravné. V odůvodněných případech je možné čerpat dávky hmotné nouze). Platí se předem, nebo dle individuální dohody s celou komunitou. Nedodržení platební dohody může vést k vyloučení z programu.

 AKCE TERAPEUTICKÉ KOMUNITY
I v tomto roce jsme podnikli letní puťák po turistické oblasti Toulava, ve které se nachází i Solenice, domov naší Terapeutické komunity. Na konci července se skupina průzkumníků vydala na cestu. Šlo se směrem na Kamýk nad Vltavou až do Hřiměždic a zpět do Solenic, celkem asi 60 km. Ačkoliv byl pochod dost fyzicky náročný (i pro terapeuty 🙂), všichni ho zvládli bez větších obtíží a krizí. Všechny chválíme!
Další fotografie z výletu  můžete najít na facebooku TK: https://www.facebook.com/TKKaleidoskop/.
kulturfest2016
Jako každý rok, tak i letos jsme se vydali na Kulturfest v Magdaléně. Tentokrát opravdu s vervou jsme se pustili do sochání sochy, malování obrazu, turnaje ve fotbale a hlavně jsme předvedli naše skvělé představení: Vlak emocí. Inspiraci klienti našli v pohádce V hlavě. Náš obraz se umístil na druhém místě, což se za celou historii Kaleidoskopu ještě nikomu nepovedlo. Že by to byl dárek k deseti letům výročí? Klienti mají náš veliký obdiv za to, že to v těžkých podmínkách (déšť a zima) nevzdali a předvedli to nejlepší, co v nich je – tvořivost, zodpovědnost za společnou věc a citlivost jeden ke druhému.
voda2016
Po delší době se nám podařilo uskutečnit výjezd na vodu. Sjížděli jsme Ohři. Vody bylo dost, počasí nám přálo, nikdo se neutopil a dokonce jsme si užívali kempování mimo civilizaci. Začínali jsme v Kynšperku nad Ohří a končili v Klášterci. Počáteční strach z jezů a peřejí se proměnil v radost z dobrodružství. Někdo byl na vodě poprvé, možná poprvé seděl v kánoi a držel v ruce pádlo. Na konci to nebylo vůbec poznat. Naučili jsme se i několik vodáckých písniček a rituálů. Ale nejdůležitější zážitek byl ten, že skupinový duch a přátelství pomůže překonat všechny překážky. Takže příště AHOJ.
putak2016
V červenci jsme vyšli na tradiční puťák, vzali jsme to pořádně na jih kolem Orlické přehrady až k Otavě a zpátky po druhém břehu. Střídavě jsme využili služeb pohostinství cestou, i si vařili sami. I když jsme si stanovili odvážný cíl trasy, podařilo se nám jej hezky splnit. Putování ovšem pomohlo ukázat, kolik někdy nepotřebné zátěže s sebou vláčíme a pak chceme po druhých záchranu. Cestou jsme naopak mohli zažít příjemné počasí, koupání, sílu skupiny a řadu všedních věcí trochu jinak. Na posledním úseku se k nám připojili nováčci, navštívili jsme hrad Orlík a podnikli cestu lodí zpět do komunity.
kozy2016
Během letošního cyklo výjezdu do Peníkova jsme se ze sedla kol kochali přírodou jihočeského kraje. Abychom nechali odpočinout namožené nohy i zadnice, střídali jsme výlety s prací na farmě. Kosili jsme louku, pleli pole i záhony a krmili hladové krky v chlívkách. Za odměnu jsme mohli přespat na půdě útulné stodoly a mohli jsme přihlížet výrobě kozího sýru. Abychom nezanedbali i kulturu, navštívili jsme nedalekou zříceninu hradu a starou pilu, která je pýchou Peníkova.
ARCHIV AKCÍ TERAPEUTICKÉ KOMUNITY

TÝM PRACOVNÍKŮ V TERAPEUTICKÉ KOMUNITĚ
 • ŘEDITELKA
 • TERAPEUTI
 • KO-TERAPEUTI

Renata Tumlířová
ředitelka organizace a odborná vedoucí
* 1973
Žila 11 let v USA, kde vystudovala psychologii a poté poradenství a léčbu závislostí.  Absolvovala výcvik v přístupu zaměřeném na člověka a také zahraniční výcvik v Dialekticko-behaviorální terapii (DBT) ve Velké Británii.
Podílela se na výzkumech v rámci Národního ústavu mentálního zdraví (NIMH), pracovala s drogově závislými rodiči v systému náhradní rodinné péče (Institut sociální rehabilitace) a s mládeží v domě na půli cesty (DOM), absolvovala dlouhodobé praxe v zařízeních pro lidi s posttraumatickou stresovou poruchou, poruchami příjmu potravy a poruchami osobnosti.

Martin Klement
vedoucí komunity

*1972

 • psychoterapeutický výcvik: INSTEP (Gestalt / SUR)
 • praxe v oboru: od roku 2001
 • v TK Kaleidoskop od roku 2006
Martin Kalous

*1991

 • vzdělání: Mgr. z jednooborové psychologie na UP v Olomouci
 • psychoterapeutický výcvik: frenkventant ČSAP (česká společnost pro analytickou psychologii)
 • praxe v oboru: lektor primární prevence, kontaktní pracovník CAS, vězeňský psycholog, psychoterapeut pro oběti trestné činnosti pod PMS, psychoterapeut v adiktologické ambulanci, soukromá praxe
 • v TK Kaleidoskop od roku 2017
Tereza Šmejcká

*1993

 • vzdělání: Mgr. z jednooborové psychologie na PVŠPS a Mgr. z FSV UK
 • psychoterapeutický výcvik:  Daseinsanalytického směru
 • praxe v oboru: soukromá psychoterapeutická praxe
 • v TK Kaleidoskop od roku 2015
Jakub Ročňák

*1986

 • vzdělání: Mgr. na FSV UK v Praze (mediální studia) 
 • praxe v oboru: dva roky působil jako lektor primární prevence, většinu profesního života strávil v oblasti komunikace (PR, marketing, interní komunikace)
 • psychoterapeutický výcvik: aktuálně frekventantem daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku
 • v TK Kaleidoskop od roku 11/2023
Zuzana Spálenská

*1982

 • vzdělání: Mgr. Liečebná pedagogika se zaměřením na arteterapii, terapii hrou, rodinnou terapii a psychoterapii (PedF UK v Bratislavě). 
 • praxe: Mám dlouholetou zkušenost s prací s autisty a jejich rodinami, s prací konzultanta na krizové lince. Dva roky jsem pracovala v denním stacionáři pro psychiatrické klienty v Bratislavě. Další dva roky jsem vedla tvořivé programy v denním centru v Oxfordu. Delší dobu jsem působila v alternativním vzdělávání dětí i dospělých. 
 • výcvik: Zajímala jsem se o katatymně-imaginativní terapii, nyní se ucházím o výcvik v analytické terapii podle G.Junga (ČSAP). Absolvovala jsem on-line školení DBT Skills
 • v TK Kaleidoskop od roku 2021
Lukáš Šulc

*1990

 • vzdělání: Soc. práce, FF UK, magisterský obor
 • výcvik: Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta, Český institut PCA Brno
 • praxe v oboru: primární prevence, NZDM (společnost Podané ruce), Terénní programy pro děti a mládež (Proxima Sociale), Sociální programy pro dospívající z dětských domovů (Letní dům)
 • v TK Kaleidoskop od roku 2022
Jana Dusílková

*1995

 • vzdělání: Bc. na jednooborové psychologii na UP v Olomouci a pokračuje na Mgr., Ing. v oboru arts management, Bc. v oboru podniková ekonomika a management
 • psychoterapeutický výcvik: frekventantka PCA výcviku 
 • praxe v oboru: 4 roky práce s lidmi s mentálním postižením v Rytmus – od klienta k občanovi z.ú., práce s klienty s PAS v Nautis, z.ú. na pozici asistentky 
 • v TK Kaleidoskop od roku 2021
Hana Dolejší

*1986

 • vzdělání:  kurz zaměřený na snižování stresu (MBSR),
 • výcvik: výcvik zaměřený na vedení lidí, kurz Motivačních rozhovorů
 • praxe v oboru: v sociálních službách od roku 2008 a to převážně v adiktologických službách
 • V TK Kaleidoskop od roku 2022
Františka Králíková

*1993

 • vzdělání: Akademie múzických umění v Praze – obor scénorgafie (BcA.) a Pražská vysoká škola psychosociálních studií obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (Bc.). 
 • výcvik: Ukončený 3letý desensanalytický výcvik v rámci studia na PVŠPS. V současné době ve výcviku v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku. 
 • praxe: pedagog výtvarné a tělesné výchovy, dále divadelní tvorba s lidmi se specifickými potřebami
 • v TK Kaleidoskop od roku 2022
Anežka Vondrášková

*1999

 • vzdělání: Bc. z oboru Psychologie, Filozofické fakulty UK, v současné době studium navazujícího magisterského studia
 • V TK Kaleidoskop od července 2022 jako stážistka, od září 2023 jako terapeut.
 
Natálie Gottwaldová

2000

 • vzdělání: probíhající bakalářské studium psychologie PVŠPS
 • praxe:dobrovolnictví v PN Bohnice duben – září 2023, stáž v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež, Proxima Sociale o.p.s únor – červen 2023
 • v TK Kaleidoskop od listopadu 2023
Tereza Uhrová

*2000

 • vzdělání: PVŠPS – Bc. vzdělání, nyní pokračující studium Mgr. Psychologie
 • praxe: Alivio psychoterapeutické centrum – prvokontakt s klienty, pobytová stáž Magdalena o.p.s., kurz základní krizové intervence – Remedium, 270h. daseinanalytické sebezkušenosti 
 • v TK Kaleidoskop od července 2023EXKURZE V TERAPEUTICKÉ KOMUNITĚ
CO SE DOZVÍM?

Během exkurze se zájemci dozví o historii, principech a metodách práce terapeutické komunity Kaleidoskop. Tato exkurze přibližuje rysy lidí s poruchami osobnosti a nastiňuje práci s nimi ve zdejší komunitě. Při exkurzi je také možné prohlédnout si prostory komunity. Není však možné nahlížet do klientských pokojů ani do pracovny terapeutů a není dovoleno nahlížet do žádných dokumentů.

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena na osobu za 1,5h exkurze činí 750 Kč, za každou další osobu činí cena 200 Kč. Větším skupinám jsme po dohodě ochotni nabídnout slevu.

KDY MŮŽU PŘIJÍT?

Exkurze preferujeme v čase, kdy jsou klienti mimo TK, což je vždy ve středu mezi 9:00 a 14:00. Případně je možné domluvit se na jiný den. Vždy je ale nutné předem se objednat. Exkurze trvá hodinu, může však trvat i déle, pokud se zájemce chce dozvědět víc.

KOHO MÁM KONTAKTOVAT?

Pokud máte zájem o exkurzi, kontaktujte nás na mailu: tk@kaleidoskop-os.cz.


TÝDENNÍ STÁŽE V TERAPEUTICKÉ KOMUNITĚ

TK Kaleidoskop umožňuje studentům týdenní pobytovou stáž. Stáži předchází osobní schůzka s pracovníkem komunity. Pokud o stáži v komunitě uvažujete, přečtěte si pravidla pro stážistu, kde se dozvíte podrobnější informace. Máte-li o stáž zájem, kontaktujte nás na emailu tk@kaleidoskop-os.cz.

KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru