POMÁHÁME LIDEM S PORUCHOU OSOBNOSTI
POROZUMĚT LÉPE SOBĚ SAMÝM, OBJEVIT MOŽNOSTI ROZVOJE,
OSVOJIT SI POTŘEBNÉ DOVEDNOSTI A VĚDOMĚ JE POUŽÍVAT,
NAVAZOVAT A ROZVÍJET VZTAHY, UMĚT ZVLÁDAT KRIZE
A FUNGOVAT V NÁROCÍCH KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA.

populace

Jsme nestátní nezisková organizace a zaměřujeme se na poskytování podpory lidem s dlouhodobým duševním onemocněním, konkrétně s poruchou osobnosti. Tuto podporu poskytujeme prostřednictvím sociálních služeb, které provozujeme kontinuálně již od roku 2006. Založili jsme první a doposud jedinou terapeutickou komunitu pro lidi s poruchou osobnosti, která sídlí v Solenicích u Příbrami. Dále poskytujeme odborné sociální poradenství v Ambulanci Kaleidoskop v pražských Nuslích, kde provozujeme také DBT Centrum (služba následné péče), založené v roce 2015. Všechny tři služby jsou registrovanými sociálními službami dle zákona č. 108/206 Sb. o sociálních službách (Registr poskytovatelů sociálních služeb).


CO JE TO VLASTNĚ OSOBNOST A CO JSOU JEJÍ PORUCHY

objeti

Osobnost člověka je soustava vlastností, jejímž podstatným znakem je jedinečnost – každý z nás je neopakovatelný, unikátní. Tento ojedinělý celek vlastností, který charakterizuje konkrétního člověka, se utváří vzájemným působením vrozených vlivů a vlivů prostředí, které na nás působí.

Podobně, jako se v průběhu času utváří osobnost člověka, může se postupně rozvinout osobnostní porucha. Na její vznik mohou mít vliv určité vrozené predispozice (např. zvýšená citlivost nervové soustavy, nebo mírně změněné biochemické prostředí v mozku), stejně jako prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá a žije a zejména pak to, jakým způsobem tyto dvě složky reagují jedna na druhou a jak se vzájemně formují. Vlivy prostředí, které přispívají ke vzniku poruchy osobnosti, jsou takové události či stavy skutečnosti, které jsou pro daného člověka obtížné, bolestivé a nezvladatelné. Může to být například dlouhodobá nemoc v raném věku dítěte, šikana, nepřijetí kolektivem, rodinné prostředí neposkytující dostatečnou podporu, psychické a fyzické týrání či zneužívání, atd.

Co jsou tedy poruchy osobnosti? Poruchy osobnosti představují soubor odchylek od běžného způsobu chování, myšlení a vnitřního prožívání. Nejedná se přitom pouze o zvýraznění určitého rysu osobnosti. Člověk může být například nadmíru úzkostný, nebo podezíravý a podobně. V takovém případě mluvíme o tzv. akcentovaných osobnostech. V případě poruch osobnosti se již jedná o zaběhnuté vzorce chování, myšlení a prožívání, které pronikají do většiny oblastí osobního a sociálního fungování a v podstatě lidem s poruchou osobnosti znemožňují žít normální život. Své potíže řeší tito lidé sebepoškozováním či pokusy o sebevraždu. Následkem bývají časté hospitalizace v psychiatrických léčebnách, které ovšem zůstávají bez efektu, protože porucha osobnosti jakožto porucha myšlení, prožívání a chování se rozvíjí léta a nelze ji vyléčit medikací ani krátkodobou intervencí. Zahraniční i naše zkušenosti ukazují, že dlouhodobý pobyt v terapeutické komunitě může lidem s poruchou osobnosti pomoci naučit se novým vzorcům chování a myšlení, naučit se vnímat a kontrolovat své emoce, získat nové dovednosti a posléze se vrátit do běžného života, který obsahuje práci, vztahy i osobní naplnění.


DIALEKTICKO-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE V LÉČBĚ PORUCHY OSOBNOSTI

Za zrodem dialekticko-behaviorální terapie (DBT) stojí Marsha M. Linehan, profesorka psychologie na Washingtonské univerzitě v Seattlu, která tuto metodu začala rozvíjet v 80. letech minulého století jako terapii přímo zaměřenou na sebepoškozující se klienty se sebevražednými myšlenkami či pokusy o sebevraždu a na klienty s hraniční poruchou osobnosti.
DBT vychází z kognitivně-behaviorální terapie (KBT), je však obohacena o prvky akceptace a všímavosti (z angl. mindfulness – schopnost pozorovat, být v přítomném okamžiku). DBT klade důraz na neustálé vyvažování mezi přijetím a změnou („jsi milován takový, jaký jsi“, zároveň „musíš usilovat o změnu“) a na integraci protichůdných hledisek do nového celku. Tato dialektika je kontrapozicí k černo-bílému způsobu myšlení lidí s hraniční poruchou osobnosti.

Můžeš se cítit jako psychiatrický
pacient, ale to neznamená, že se
musíš chovat, jako bys jím byl.

Marsha M. Linehan

DBT metoda se zaměřuje na nácvik dovedností v oblastech, které jsou pro lidi s poruchou osobnosti problema­tické:

  • všímavost, koncentrace a schopnost být “tady a teď”

  • efektivita v mezilidských vztazích

  • regulování vlastních emocí

  • stresová tolerance a zvládání krizových situací

V letech 2014-2015 se členové terapeutického týmu Kaleidoskop zúčastnili vzdělávacího projektu podpořeného evropskými fondy a prošli akreditovaným DBT výcvikem ve Velké Británii. Absolvováním výcviku jsme získali možnost zavést tuto efektivní metodu léčby do českého prostředí, kde ji doposud komplexně nikdo neposkytoval.


JAK DIALEKTICKO-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE PROBÍHÁ

DBT je včleněno do programu v terapeutické komunitě vícero způsoby, tvoří jakýsi teoretický rámec, ze kterého vycházíme. Základem terapie jsou pravidelná skupinová setkání, na nichž dochází k výuce dovedností. Terapeuté vysvětlují látku, případně přehrávají scénky nebo pro snazší pochopení využívají cvičení a her. Tato pravidelná výuková setkání jsou doplněna skupinami, kde dochází k vyhodnocování zadaných domácích cvičení. V tomto čase reflektujeme, jak jsme nové dovednosti zkoušeli, co šlo, co nešlo a proč. Společně hledáme řešení a nové příležitosti pro procvičení si konkrétních dovedností. Dalším prostorem k lepšímu uchopení a zvnitřnění nabytých dovedností jsou DBT workshopy, které mají v programu také své vyhrazené místo. Kromě těchto pravidelných skupin probíhá DBT také formou individuálních sezení s garantem, který je každému klientovi přidělen. Na těchto sezeních se věnujeme možnostem využití DBT technik v souvislosti s individuálními potřebami klienta a plánováním jeho osobních cílů. Individuální koučink v dovednostech probíhá také telefonicky, pokud je klient například na dovolence. Techniky však využíváme i v neformálním prostoru, k jednotlivým dovednostem a jejich procvičování odkazujeme v každodenním běhu komunitního dění.

Dialekticko-behaviorální terapii poskytuje také služba následné péče – DBT Centrum v Praze. Terapie zde probíhá podobě, využívá zejména strukturovaných skupinových a individuálních sezení a individuální (osobní i telefonický) koučink.


KDE NÁS NAJDETE

Ambulance Kaleidoskop & DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 – Nusle

komunita

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice


CESTA TERAPEUTICKÉ KOMUNITY DO SOLENIC

Od založení organizace a zahájení poskytování sociálních služeb v roce 2006 jsme veškeré služby provozovali v Praze v pronajatých prostorech, nejprve na Smíchově a později ve vilovém domě ve Stodůlkách. Pronajaté prostory nám neumožňovaly rozšířit kapacitu terapeutické komunity v závislosti na zvyšující se poptávce ani nám nedávaly možnost zvyšovat kvalitu zázemí pro klienty např. v podobě místnosti, která by byla určena jen k relaxaci, nebo prostřednictvím vhodných stavebních úprav, atd. Naším dlouhodobým plánem od roku 2011 proto bylo nalézt pro komunitní službu lépe vyhovující prostory. Tento cíl se nám podařilo naplnit v říjnu 2013, kdy jsme uspěli ve výběrovém řízení a získali dům na splátky od Policie ČR v Solenicích pod Orlickou přehradou.

Na jaře 2014 jsme tedy terapeutickou komunitu přestěhovali do třípodlažní budovy v Solenicích. Budova má i menší zahradu, kde klienti mohou pěstovat zeleninu a trávit volný čas, a nachází se hned u řeky s výhledem na okolní zalesněné kopce.

Pořízení vlastní budovy jsme vnímali jako jedinečnou možnost k tomu nabízet služby více zájemcům v kvalitních podmínkách, které odpovídají našim představám, a zároveň jako cestu k udržitelnému rozvoji organizace v poměrně nestabilních podmínkách českého neziskového sektoru v oblasti sociálních služeb. Kromě radosti z toho, že se nám po dlouhém hledání podařilo najít partnera, který nám umožnil rozfázovat odkup na několik let, jsme celou akci vnímali také jako výzvu spjatou s nemalými obavami. Věděli jsme, že nás čekají nutné opravy a že budeme potřebovat pokrýt náklady spojené s novým vybavením. V roce 2014 jsme rozjeli projekt „Bydlíme ve svém“, jehož cílem bylo zajistit pro komunitu základní vybavení, které chybělo, nebo již dosloužilo. Do projektu se zapojila také Nadace KB Jistota, která věnovala finanční dar na pořízení postelí, matrací a židlí pro klienty v hodnotě 200 000 Kč. Za dar touto cestou znovu děkujeme. Na jaře roku 2016 jsme v partnerství s Norskými fondy dokončili rekonstrukci kotelny, dvou koupelen a dovybavili komunitu tak, aby klientům poskytovala stabilní zázemí pro jejich léčebný pobyt. Do budoucna nás čekají ještě další úpravy jako například oprava střechy. Věříme, že i tyto další výzvy zvládneme a že naše služby budeme moci v tomto krásném prostředí poskytovat těm, kdo je potřebují.


HISTORIE ORGANIZACE

Občanské sdružení Kaleidoskop založili v roce 2005 Jaroslava Jones, Daniel Suk a Renata Tumlířová. Rok poté jsme otevřeli první komunitu v ČR pro lidi s poruchou osobnosti, která funguje dodnes.

Inspirací pro založení TK Kaleidoskop se nám stala britská terapeutická komunita v nemocnici Henderson Hospital nedaleko Londýna. Tuto komunitu založil v padesátých letech 20. století britský psychiatr Maxwell Jones pro veterány z druhé světové války s posttraumaty. Časem vyšlo najevo, že komunita, jinými slovy ozdravné společenství, je účinná i pro lidi s poruchou osobnosti a funguje sama o sobě léčivě. Terapeutická komunita je zaměřena na dlouhodobou terapii, která se ukázala v zahraničí jako jedna z mála funkčních pro tuto oblast problematiky.

Společně s komunitou byla založena i Ambulance Kaleidoskop, neboli poradenská sociální služba pro lidi s poruchou osobnosti a jejich rodinné blízké. Ambulance poskytuje osobní, telefonní i písemné konzultace (e-mailem) o problematice spojené s touto diagnózou. V roce 2015 byla zahájena služba následné péče – DBT Centrum, která poskytuje programy sociální rehabilitace a prevence pro lidi s poruchou osobnosti a také skupiny pro rodiče a příbuzné.

Terapeutická komunita Kaleidoskop prošla úspěšně (s hodnocením výborně) státní inspekcí kvality sociálních služeb, která proběhla ve dnech 11.-13. května 2011.

1. ledna 2014 došlo díky změně občanského zákoníku ke změně právního statutu – Občanské sdružení Kaleidoskop se stalo zapsaným spolkem. Koncem roku 2016 jsme se transformovali na ústav a od 1. ledna 2017 tak fungujeme pod názvem Kaleidoskop – centrum terapie a vzdělávání, z. ú.


VÝROČNÍ ZPRÁVY A TISKOVINY
AKTUÁLNÍ LETÁK KE STAŽENÍ

JAK JSME FINANCOVÁNI

Kaleidoskop – centrum terapie a vzdělávání, z. ú. je organizací neziskovou, služby jsou proto financovány z grantů a z darů, zejména pak z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu hlavního města Prahy, Středočeského kraje a konkrétních městských částí Prahy. Část zdrojů získáváme rovněž formou klientských plateb. Poskytovat služby těm, kteří je potřebují, nám pomáhají také jednotlivé dary štědrých lidí a firem. Všem dárcům za jejich laskavou podporu děkujeme. Bez této podpory bychom služby klientům nemohli poskytovat.

I VY SE MŮŽETE ZAPOJIT.
JAK?

to say the least. Want a red case with yellow contrasting lines? Possible. You want black with neon blue contrasting lines, these do not have to be the only colors - especially if you are confident in your ability to carry off colors, rolex replique replica rolex hamilton watches Below is a listing of all hamilton Valjoux 7750 automatic movement based replica watch available from timeswissshop.com. Replicas relojes fake rolex Hamilton replica watches Best quality replica, I often reveal small insights into my personality. My disposition can be ascertained by men who wear white coats and record their observations with propelling pencils. My adoration for watchmakers and the work they lovingly create can probably be explained by my psychological makeup. When worn on the wrist.

KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru