POSKYTNUTÍ STABILNÍHO KOMUNITNÍHO ZÁZEMÍ A DBT V PÉČI O PSYCHIATRICKY NEMOCNÉ S PORUCHOU OSOBNOSTI

registrační číslo: CZ.11/MGS/033
realizační období: 1. 5. 2015 – 31. 5. 2016

Projekt s názvem „Poskytnutí stabilního komunitního zázemí a Dialekticko-Behaviorální Terapie v péči o psychiatricky nemocné s poruchou osobnosti“ s reg. č. CZ.11/MGS/033, podpořený Norskými fondy, si klade za cíl vytvořit pro cílovou skupinu lidí s poruchou osobnosti potřebný a dosud chybějící program prevence a podpory, který stojí na principech komunitního způsobu léčby a využívá metod dialekticko-behaviorální terapie, a zároveň vytvořit stabilní komunitní zázemí pro poskytování této podpory a pomoci. Cíle projektu je dosaženo vytvořením Krátkodobé DBT komunity a zároveň provedením potřebné rekonstrukce a dovybavením zázemí TK Kaleidoskop.

V rámci projektu se realizují dvě klíčové aktivity:

  • 1. Rekonstrukce a vybavení zázemí TK Kaleidoskop
  • 2. Krátkodobá DBT komunita
  1. Rekonstrukce a vybavení zázemí TK Kaleidoskop

Aktivita se zaměřuje na zřízení vlastní kotelny pro objekt terapeutické komunity v Solenicích, která je v současné době napojena na dálkový teplovod. Vlastní zdroj vytápění umožní další úsporu tepelné energie a její efektivní využívání. Kotelna bude zajišťovat jak vytápění objektu, tak ohřev teplé vody. V rámci této aktivity budou také rekonstruovány dvě koupelny, které jsou ve špatném stavu, z toho jedna je zcela nefunkční. Třetí součástí této aktivity je dovybavení terapeutické komunity zařízením a vybavením potřebným vzhledem k rozšířené kapacitě cílové skupiny.

  1. Krátkodobá DBT komunita

Jedná se o krátkodobý pobytový program v délce 1-3 měsíce zaměřený na základní stabilizaci klienta s poruchou osobnosti po odchodu z léčebny (případně sloužící jako alternativa léčebny) a na vytvoření plánu co nejvhodnější a nejefektivnější následné péče.
Stabilizace se bude zaměřovat na:

  • bezpečí klienta směrem k sobě i druhým
  • dovednosti základní sebeobsluhy (vaření, praní, nákup, hospodaření s penězi, úklid, užívání léků, atp.)
  • dovednosti, které umožní následnou terapii (schopnost soužití a schopnost vyjít s druhými lidmi, přijímat pomoc ostatních, dodržet základní dohody, atp.)
  • formulovat základní cíle klienta a možnosti, jak je naplnit. Identifikovat potřebu podpory klienta v budoucnosti (chráněné bydlení, následná péče, denní program/skupiny, terapeutická komunita atp.)
  • schopnosti regulovat vlastní emoce, tolerovat tíseň/rozrušení atp.

Léčebný přístup i obsahová náplň jednotlivých aktivit Krátkodobé DBT komunity jsou postaveny na Dialekticko-behaviorální terapii (DBT).  DBT představuje specifickou kognitivní terapii vyvinutou zejména pro léčbu lidí s poruchou osobnosti. Efektivita léčby byla u této metody jasně prokázána, proto se ve světě zavádí do většiny programů zaměřených na lidi s poruchou osobnosti. V Čechách zatím tuto metodu komplexně nikdo neposkytuje.
DBT metoda se zaměřuje na nácvik dovedností v oblastech, které jsou pro lidi s poruchou osobnosti problematické: regulace emocí, zvládání zátěže, interpersonální efektivita a všímavost (z angl. mindfulness – schopnost pozorovat, být v přítomném okamžiku, schopnost přijetí vlastních myšlenek, pocitů a stavů). Terapie probíhá formou strukturovaných individuálních a skupinových setkání, jež jsou zaměřeny na postupný nácvik dovedností a jejich používání v běžném životě.

Jednotlivé programové aktivity zahrnují: komunitní setkávání (každý den v týdnu), skupinu „orientace“, stanovování cílů a vyhodnocování cílů, DBT výuka dovedností  a vyhodnocování domácích úkolů, DBT workshop, vztahová skupina, podpůrná skupina, prevence relapsu a pracovní bloky.

Kontakt:
email: dbtkomunita@kaleidoskop-os.cz
telefonní kontakt: 774 437 977

norsko mz

Podpořeno grantem z Norska/Supported by grant from Norway.

KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.