cap2

Pomáháme lidem s poruchou osobnosti plnohodnotně ŽÍT,
FUNGOVAT v běžném životě,
získat potřebné DOVEDNOSTI,
RADOVAT SE,
umět zvládat KRIZE,
navazovat a rozvíjet VZTAHY,
mít VIZI a jít za ní…

AKTUALITY
Terapeutická komunita Kaleidoskop a Ambulance Kaleidoskop jsou registrované sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách (Registr poskytovatelů sociálních služeb).
Terapeutická komunita Kaleidoskop úspěšně prošla státní inspekcí kvality sociálních služeb, která proběhla ve dnech 11.-13. května 2011.
Kaleidoskop je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby lidem s poruchou osobnosti a jejich blízkým.
Naším cílem a snahou je zlepšit kvalitu života našich klientů, pomoci jim plnohodnotně se začlenit do společnosti a vést a rozvíjet běžný způsob života.
Za tímto účelem provozujeme terapeutickou komunitu v Solenicích u Příbrami a odborné sociální poradenství v Ambulanci Kaleidoskop v Praze.
hlava

Co je to vlastně osobnost a co jsou její poruchy?

Osobnost člověka je soubor vlastností (dispozic) a jejím podstatným znakem je jedinečnost – každý z nás je neopakovatelný, unikátní.
Osobnost se utváří vzájemným působením (interakcí) vrozených vlivů a vlivů prostředí neboli podnětů, které na nás působí.

VÍCE O PORUŠE OSOBNOSTI

Často diskutovaná je role dědičnosti. Jistě neexistují geny pro zaměření nebo poruchu osobnosti, přesto však na pozadí mnoha poruch osobnosti určité dědičné faktory figurují – často je to zvýšená reaktivita neboli citlivost nervové soustavy nebo mírné změněné biochemické prostředí v mozku. Pak stačí několik nešťastných okolností (nemoc v raném věku s nutností dlouhodobé hospitalizace, ne právě ideální rodinné prostředí, zanedbávání, psychické a fyzické týrání, pohlavní zneužívání, nepřijetí dětským kolektivem nebo dlouhodobá šikana) a na osobnostní problém je zaděláno.
Je třeba rozlišovat zaměření osobnosti (též styl nebo akcent) od poruch osobnosti. Někteří lidé se v určitých ohledech výrazně odlišují od většiny ostatních – o nich se pak často hovoří jako o tzv. akcentovaných osobnostech. Takový člověk může být nadmíru pečlivý, úzkostný, podezíravý, impulzivní a podobně. Jde o určité zaměření osobnosti, o styl cítění a jednání dotyčného člověka. Jestliže mu (ani jeho okolí) toto uspořádání jeho osobnosti nikterak zásadně nekomplikuje život, je zcela legitimní, když si tyto svoje zvláštnosti ponechá a naučí se je mít rád. Výrazné osobnosti jsou důležitou součástí lidského společenství.
Je-li určitý rys a návazně styl chování zvýrazněn ještě víc a současně narušuje běžné fungování jedince (případně působí nepříznivě na okolí), lze uvažovat o poruše osobnosti. Mezi typické obecné rysy narušené osobnosti patří neschopnost přizpůsobit se změnám (tito lidé reagují pořád stejně, i když se situace změnila), dále je to snížená frustrační tolerance (křehkost, malá odolnost vůči stresu) a nakonec tendence tvořit bludné kruhy (i když daný způsob chování nefunguje, má tendenci se ještě zesilovat – zatímco u zdravé osobnosti by došlo k zeslabení nebo rovnou změně chování).
Poruchy osobnosti jsou stabilní vzorce chování, myšlení a vnitřního prožívání, které jsou extrémní, nepružné a neadaptivní. Pronikají do většiny oblastí osobního a sociálního fungování, provází je strach z opuštění či odmítnutí, nedůvěra k druhým, potíže udržovat kvalitní lidské vztahy.
Lidé s poruchou osobnosti se neumí přizpůsobit požadavkům okolního světa, nejsou schopni plánovat a uspokojovat vlastní potřeby, mají sklon řešit potíže sebepoškozováním. Nezvládají svoji impulsivitu zejména u potenciálně sebedestruktivních aktivit (např. utrácení peněz, užívání alkoholu nebo drog, záchvaty přejídání, sebevražedné pokusy, sexuální promiskuita, vystavování se nebezpečí, hazardní hry, nepředvídatelné jednání bez zvážení důsledků, atd). Chybně interpretují události, situace či interakce. Mají nejasný nebo nezdravý sebeobraz, osobní postoje, hodnoty či představy, a mají nejistotu v mnoha oblastech života. Jejich nálady se mění rychle, nepředvídatelně, nelze je ovládat a nejsou přiměřené situaci. U lidí s poruchou osobnosti se také objevují pocity prázdnoty, deprese, podrážděnost, úzkosti, pochyby, hněv a útěky do fantazie.

AMBULANCE KALEIDOSKOP

Ambulance slouží především ke vstupním informacím a orientaci ve službách, které jsou k dispozici v ČR pro lidi s poruchou osobnosti a jejich blízké. Sociální pracovníci v Ambulanci pomáhají klientům a jejich rodinám vyhledat způsob řešení jejich problémů, provázejí klienty před vstupem do komunity a po jejím absolvování, a to formou individuálního i skupinového poradenství.
AMBULANCE

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA KALEIDOSKOP

Terapeutická komunita poskytuje služby lidem se závažnou poruchou osobnosti, u nichž všechny ostatní možnosti selhaly. Nabízí terapii soužitím, neboť společenství lidí s podobnými problémy se samo o sobě prokázalo jako léčivé. Na cestě klienty v komunitě doprovází sociální pracovníci. Komunita je postavena na strukturovaném programu, jehož součástí je kromě individuální a skupinové terapie, arterapie, sportu, eduakčních a volnočasových aktivit i společná péče o každodenní chod komunity včetně pořizování zásob, vaření, praní, uklízení apod.
TERAPEUTICKÁ KOMUNITA

Kaleidoskop je loď, která mě veze z jednoho břehu na druhý. Na lodi jsem potkala spoustu milých lidí. Je na ní docela zábava. A když se loď náhodou potápí, tak všichni děláme, co můžeme, aby naše loď zase našla stabilitu a mohla plout dál. Občas je zapotřebí hodit záchranný kruh, když někdo spadne přes palubu.

– klientka TK Kaleidoskop

KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru