DBT CENTRUM JE SLUŽBA NÁSLEDNÉ PÉČE,
KTERÁ NABÍZÍ DENNÍ A VEČERNÍ PROGRAMY
LIDEM S PORUCHOU OSOBNOSTI A RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM LIDÍ S PO.

DBT centrum nabízí tyto programy:


TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP

dbt_foto2

Programové aktivity vychází z teoretického rámce Dialekticko-behaviorální terapie (DBT), která představuje rozšířenou formu kognitivně-behaviorální terapie obohacenou o jiné přístupy a vyvinutou zejména pro léčbu lidí s poruchou osobnosti.

DBT metoda se zaměřuje na nácvik dovedností v oblastech, které jsou pro lidi s poruchou osobnosti problema­tické:

 • všímavost, koncentrace a schopnost být “tady a teď”
 • efektivita v mezilidských vztazích
 • regulování vlastních emocí
 • stresová tolerance a zvládání krizových situací

FORMA TERAPIE

Terapie je realizována formou strukturovaných individuálních i skupinových setkání, jež jsou zaměřena na postupný nácvik dovedností a jejich používání v běžném životě. Program probíhá ambulantně v denních a večerních hodinách, v pravidelných časech a blocích.


KOMU JSOU SLUŽBY DBT CENTRA URČENY?

DBT Centrum je určeno lidem starším 18 let, kteří se potýkají s poruchou osobnosti, tj. trpí dlouhodobými emocionálními a vztahovými problémy a následným chováním, které jim znemožňuje fungování v každodenním životě.

DBT Centrum poskytuje následnou péči jednak klientům, kteří prošli Terapeutickou komunitou Kaleidoskop a po roce pobytové léčby se vrací do prostředí běžné společnosti, jednak lidem s poruchou osobnosti, jejichž stav jim umožnuje samostatně fungovat (v chráněném či běžném prostředí) a potřebují pouze ambulantní formu podpory, kterou DBT Centrum nabízí prostřednictvím svých programů.

V době, kdy DBT Centrum zahájilo svou činnost, nabízelo také večerní program pro rodiče a blízké lidí s poruchou osobnosti. Aktuálně vzhledem k nedostatku finančních prostředků tuto službu DBT Centrum neposkytuje.

DO PROGRAMU DBT CENTRA MOHOU BÝT PŘIJATI ZÁJEMCI, KTEŘÍ:
 • dosáhli věku 18 let
 • mají diagnostikovanou poruchu osobnosti nebo vykazují výrazné znaky v chování jako lidi, kteří poruchu osobnosti diagnostikovanou mají
 • jsou způsobilí k právním úkonům (jsou svéprávní)
 • jsou soběstační (při běžných činnostech nepotřebují osobní asistenci) a zdravotní stav jim umožnuje plně se účastnit všech aktivit terapeutického programu po celou dobu jeho trvání (během účasti v programu neprobíhá souběžně jiná závažná léčba či těhotenství)
 • používají český jazyk aktivně (základem služeb je terapie rozhovorem)
 • mají mentální schopnosti na takové úrovni, aby zvládli terapeutický program
KRITÉRIA, PRO KTERÁ NEMOHOU BÝT ZÁJEMCI PŘIJATI DO PROGRAMU DBT CENTRA:
 • problémy člověka vznikají na základě organických změn v oblasti centrálního nervového systému
 • u zájemce je s poruchou osobnosti zároveň diagnostikována schizofrenie
 • zájemce je výrazně nebezpečný sobě nebo okolí a vyžaduje zajištění bezpečí
 • blízký (profesní či osobní) nebo rodinný vztah s některým z pracovníků
 • aktuálně je naplněna kapacita služby
CO DĚLAT, KDYŽ UVAŽUJETE O ZAPOJENÍ SE DO PROGRAMU?

Pokud máte zájem využít služby DBT Centra, nebo uvažujete o tom, zda by byl pro Vás nabízený program vhodný, kontaktujte nás na tel. čísle 774 437 977, nebo elektronicky na adresu dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz. Po domluvě následuje osobní konzultace s pracovníkem DBT Centra, při které se dozvíte veškeré informace.

JAKÁ JE VAŠE FINANČNÍ SPOLUÚČAST NA LÉČBĚ?

Základní služby DBT Centra jsou poskytovány bezplatně. Finanční spoluúčast klienta je vyžadována v případě účasti na sobotním výletu, který se koná jednou do měsíce. Náklady na výlet si klienti hradí.

DBT Centrum poskytuje možnost přiobjednání placeného programu – 3 individuálních setkání s terapeutem v měsíci  (základní bezplatné služby zahrnují skupinovou terapii a 1 individuální setkání měsíčně). Cena placeného programu je 1950 Kč měsíčně (650 Kč/individuální setkání). Minimální paušální cena za placená individuální setkání je 1500 Kč měsíčně (zahrnuje 1 nebo 2 setkání), při třetím a dalším se jednotková cena individuálního setkání snižuje na 650 Kč.

TÝM PRACOVNÍKŮ V DBT CENTRU

Jan Taubner
*1977
vzdělání v oboru: Mgr. sociální práce (psychoterapie a komunikace),  Bc. jednooborové psychologie
psychoterapeutický výcvik: Ukončený daseinsanalytický výcvik; 200 hodin individuální výcvikové analýzy v rámci jungiánského výcviku pro ČSAP a routerského programu IAAP; absolvent výcvikové terapeutické skupiny v rámci jungiánského výcviku pro ČSAP; účastník výcvikové skupiny zaměřené na hlubinně-analytický výklad snů
další vzdělání v oboru: Ukončen  zahraniční výcvik (Leeds, Velká Británie) v Dialekticko-behaviorální terapii (DBT)
TK Kaleidoskop: 2008 – 2015
DBT Centrum: 2015 – současnost

Markéta Součková
*1991
psychoterapeutický výcvik: Ukončený zahraniční výcvik v Dialekticko-behaviorální terapii (DBT), Manchester, Velká Británie; Výcvik ve skupinové a komunitní daseinsanalýze
vzdělání v oboru: Kurz práce s klienty v obtížné životní situaci I. a II. (Lata, z.ú.); Relaxační techniky a techniky zvládání stresu; Psychoterapie poruch příjmu potravy; Transakční analýza; Autogenní výcvik
praxe v oboru: Přes 600 hodin individuální terapie; přes 700 hodin skupinové terapie
TK Kaleidoskop: 2016 – 2017
DBT Centrum: 2017 – současnost

Filip Grůša
*1990
psychoterapeutický výcvik: Kognitivně-behaviorální terapie; Skupinová a komunitní daseinsanalýza
vzdělání v oboru: Trauma a krize; Výcvik I. stupně v autogenním tréninku; Video trénink interakce; Sugestivní techniky v psychoterapii; Daseinsanalytický výklad snů; Typologie osobnosti; Trénink komunikačních a lektorských dovedností; Terapie zaměřená na schémata; Dialekticko-behaviorální terapie
praxe v oboru: Přes 1000 hodin individuální terapie, přes 500 hodin skupinové terapie
TK Kaleidoskop: 2016-2017
DBT centrum: 2017 – současnost

KONTAKT

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00  Praha 4 – Nusle

Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz
Tel.: 774 437 977

KONTAKT AMBULANCE

Ambulance Kaleidoskop
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT DBT CENTRUM

DBT Centrum
Svatoslavova 260/14
140 00 Praha 4 - Nusle
Telefon: 774 437 977
Email: dbtcentrum@kaleidoskop-os.cz

KONTAKT KOMUNITA

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Solenice 35
262 63 Solenice
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Organizace byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
8. dubna 2005.

Sociální služby terapeutická komunita a sociální poradenství byly registrovány Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 5. září 2007. Sociální služby následné péče byly registrovány 21. 10. 2015 tamtéž.